WARUNKI UCZESTNICTWA W GRUPOWYCH IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AKTYWNY SENIOR ANDRZEJ WÓJCICKI


I. ZASADY OGÓLNE

 1. Aktywny Senior Andrzej Wójcicki jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy  z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z siedzibą w Gdańsku, ul. K. Dunikowskiego 9D/14, NIP: 6941005694, REGON:390730594.

 2. Aktywny Senior Andrzej Wójcicki posiada wpis w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Pomorskiego (nr ewidencyjny 422).

 3. Przez użyte w Warunkach uczestnictwa określenia należy rozumieć:
  a) warunki uczestnictwa – warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez AKTYWNY SENIOR ANDRZEJ WÓJCICKI,
  b) Organizator – AKTYWNY SENIOR ANDRZEJ WÓJCICKI,
  c) Uczestnik – osoba, która zamierza zawrzeć lub która zawarła umowę  turystyczną (wypoczynkowo-leczniczą) na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie takiej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług objętych uprzednio zawartą umową,
  d) strony umowy – Organizator oraz Uczestnik,
  e) impreza – impreza turystyczna organizowana przez Organizatora,
  f) umowa – zgłoszenie – formularz przygotowany przez Organizatora, na podstawie, którego Klient składa organizatorowi ofertę zawarcia umowy o imprezę.

 4. Niniejsze warunki stanowią integralny składnik umowy o udziale w wyjeździe  wypoczynkowo-leczniczym.

 5. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z zasadami określonymi  w ogólnych warunkach, jak również w sposób zgodny z warunkami określonymi  w ofercie imprezy.


II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestnika (Zamawiającego) z ofertą, podpisaniu zgłoszenia uczestnictwa (obejmującego „Warunki Uczestnictwa”) oraz potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe wypoczynkowo-leczniczym przez Organizatora.  
 2. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub jej prawnych opiekunów.

 3. Zawierając powyższą umowę Uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyjeździe wypoczynkowo-leczniczym.

 4. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia rachunku bez podpisu odbiorcy.


III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku zakładanego minimum uczestników.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w każdym innym czasie, jeżeli jej przeprowadzenie jest utrudnione albo niebezpieczne z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz z powodu sił wyższych.

 3. Organizator zobowiązuje się do przedstawienia Uczestnikowi oferty zastępczej lub zwrotu wpłaconej należności bez potrąceń.

 4. Uczestnik ma prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie. Odstąpienie od umowy ze strony Uczestnika, rozumiane jako rezygnacja z udziału w wyjeździe wypoczynkowo-leczniczym, może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Uczestnika z przyczyn nie leżących  po stronie Aktywny Senior Andrzej Wójcicki, organizator potrąca od pełnej ceny imprezy turystycznej opłatę manipulacyjną (w wysokości 100% kosztów manipulacyjnych związane z dokonaną rezerwacją) oraz:
  a) 15% ceny – powyżej 32 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy turystycznej,
  b) 20% ceny - od 31 do 22 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy turystycznej,
  c) 30% ceny – od 21 do 14 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy turystycznej,
  d) 50% ceny – w terminie 13 dni lub krócej przed planowanym rozpoczęciem imprezy turystycznej.

 6. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy z chwilą wzrostu ceny imprezy więcej niż o 15%, w takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej należności.


IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Z chwilą zawarcia umowy Uczestnik zobowiązuje się wpłacić zaliczkę, w wysokości nie mniejszej niż 30 % wartości imprezy turystycznej, pozostała należność winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

 2. Jeżeli zakup imprezy turystycznej dokonywany jest później niż 30 dni przed wyjazdem Uczestnik zobowiązany jest wpłacić 100% wartości imprezy turystycznej.

 3. W przypadku istotnego wzrostu kursu waluty lub cen będących podstawą kalkulacji imprezy turystycznej Organizator może podwyższyć cenę imprezy turystycznej, nie więcej niż 15%, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie później niż na 20 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej.

 4. Uczestnik zobowiązuje się uregulować cenę uczestnictwa w następujący sposób: wpłata na konto Organizatora/Agenta w terminie siedmiu dni od podpisania Umowy.

  Dane do przelewu:

  „Aktywny Senior” Andrzej Wójcicki
  80-524 Gdańsk, ul. Dunikowskiego 9D/14

  Nr konta: Bank Pekao 52 1240 5400 1111 0010 4939 5050

  w tytule należy podać nr Umowy i nazwisko osoby zawierającej umowę (Klienta)  


V. REALIZACJA UMOWY

 1. W czasie trwania imprezy turystycznej Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w programie imprezy turystycznej.
    
 2. Uczestnik ma prawo posiadać 1 sztukę bagażu o wadze do 25 kg przewożonego w lukach bagażowych i 1 sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.

 3. Organizator nie odpowiada za bagaż Uczestnika skradziony, zniszczony lub zaginiony w trakcie trwania imprezy turystycznej.

 4. Organizator nie zwraca wartości świadczeń, których Uczestnik nie wykorzystał    w czasie trwania imprezy turystycznej z przyczyn leżących po jego stronie.

 5. Uczestnik winien posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. Równocześnie Uczestnik oświadcza, iż znane mu są przepisy celne i dewizowe obowiązujące    w Polsce, krajach tranzytowych oraz krajach docelowych. Za ewentualne skutki nieprzestrzegania przez uczestnika tych przepisów Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 6. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania.

 7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania miejsc wsiadania oraz przestrzegania punktualności w miejscach oznaczonych jako miejsca zbiórki.

 8. Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek pilota, dotyczących programu realizacji imprezy turystycznej; w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika porządku imprezy Organizator może rozwiązać z takim Uczestnikiem umowę w trybie natychmiastowym – wszystkie koszty obciążają w takim przypadku Uczestnika.

 9. W wyjątkowych wypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, kolejności zwiedzania lub zakwaterowania.


VI. UBEZPIECZENIE

 1. Uczestnicy imprezy turystycznej są ubezpieczeni w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Polisa ubezpieczeniowa wariant „Bezpieczne podróże, Standard; Europa i basen morza śródziemnego” zawiera: koszty leczenia (KL – suma ubezpieczenia 10 000 EUR) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW – suma ubezpieczenia 15 000 PLN).

 2. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych ubezpieczeń: UBEZPIECZENIE REZYGNACJI Z PODRÓŻY (stawka składki wynosi 2,5 % ostatecznej wartości imprezy), UBEZPIECZENIE OD CHORÓB PRZEWLEKŁYCH (CP) lub innych.


VII. REKLAMACJE

 1. Ewentualne reklamacje powinny być składane w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. Okoliczności podnoszone w reklamacji winny być znane i potwierdzone przez rezydenta lub pilota.

 2. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji

 3. Przyczyną reklamacji nie mogą być skutki okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jak np. przymusowe postoje na granicach, spóźnienia spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, awarie, konieczność podania się czynnością urzędowym itp. Nie mogą być przedmiotem reklamacji znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy okoliczności powodujące utrudnienia lub niewygody.

 4. W sprawach nieuregulowanych „Warunkami Uczestnictwa” stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Jako sąd właściwy do rozstrzygania sporów wyznacza się sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Aktywny Senior Andrzej Wójcicki.

 6. W przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia gwarancyjnego szczegółowych informacji udziela  Departament Turystyki przy Marszałku Województwa Pomorskiego lub najbliższa placówka konsularna RP.


VIII ORGANIZATOR W RAMACH UMOWY ZAPEWNIA (DOTYCZY UZDROWISK)

 1. Pomoc organizacyjną w czasie określonym w Umowie.

 2. Dojazd i zakwaterowanie w określonym uzdrowisku.

 3. Przez okres pobytu w uzdrowisku trzy posiłki dziennie.

 4. Przez okres pobytu w uzdrowisku zabiegi rehabilitacyjne zalecone przez lekarza w uzdrowisku.

 5. Ubezpieczenie NNW i KL.

 Uczestnik oświadcza  podpisując umowę, że zapoznał się z ofertą i akceptuje jej treść oraz przyjął do wiadomości i zobowiązuje się do przestrzegania warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych określające prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora wydane w oparciu o art. 3851 KC oraz o Ustawę o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Wypełnienie Umowy przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Umowy (w zgodności z art. 23 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.)

Prawdziwość danych zawartych w Umowie Uczestnik potwierdza własnoręcznym podpisem. Umowa ma pierwszeństwo przed wskazaniami zawartymi w broszurach, folderach, katalogach i innych materiałach reklamowych.

 

Telefon
Andrzej
Wójcicki
+48 663 512 905
Biuro: Joanna W: +48 782 557 019
Magdalena: +48 725 023 368

Formularz kontaktowy

Napisz swoje pytanie a my odpiszemy jak najszybciej.

Ubezpiecz się w Signal Iduna

Ubezpiecz się samodzielnie bez posrednika.
Łatwo i szybko bez dodatkowych kosztów.

O nas    |     Warunki uczestnictwa     |     Polityka prywatności

© 2018 Aktywny Senior Andrzej Wójcicki. Wszystkie prawa zastrzeżone.