STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ


Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z tym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. AKTYWNY SENIOR ANDRZEJ WÓJCICKI będzie  ponosił pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa,  AKTYWNY SENIOR ANDRZEJ WÓJCICKI posiada  zabezpieczenie, zapewniające zwrot Państwa wpłat oraz powrót do kraju w przypadku, gdyby AKTYWNY SENIOR ANDRZEJ WÓJCICKI  stał się niewypłacalny.

 

 Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302

 • Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.

 • Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.

 • Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.

 • Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając      o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.

 • Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

 • Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do rekompensaty.

 • W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.

 • Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

 • Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi.

 • W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.

 • Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.

 • Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

 • W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. AKTYWNY SENIOR ANDRZEJ WÓJCICKI wykupił w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku jeżeli z powodu niewypłacalności AKTYWNEGO SENIORA ANDRZEJA WÓJCICKIEGO dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Dyrektywa (UE) 2015/2302 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PL

przetransponowana do prawa krajowego http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361

Telefon
Andrzej
Wójcicki
+48 663 512 905
Joanna W. +48 782 557 019
Formularz kontaktowy

Napisz swoje pytanie a my odpiszemy jak najszybciej.

Ubezpiecz się w Signal Iduna

Ubezpiecz się samodzielnie bez posrednika.
Łatwo i szybko bez dodatkowych kosztów.

O nas    |     Warunki uczestnictwa     |     Polityka prywatności

© 2018 Aktywny Senior Andrzej Wójcicki. Wszystkie prawa zastrzeżone.